Školení v oblasti compliance: naplnění právních požadavků nebo dopad na chování zaměstnanců?

Jsem rádi, že dochází k posunu v myšlení v oblasti korporátní compliance. Tato problematika se v minulosti soustředila na „kontrolu vyplnění správných políček” neboli naplnění právních a normativních požadavků. Pozorujeme rostoucí zájem o skutečný dopad korporátního compliance na chování zaměstnanců, potažmo na korporátní kulturu.


Školení v oblasti korporátní compliance

Školení v oblasti korporátní compliance tvoří významnou část tohoto vývoje. BOZP,  ochrana dat, osobních a firemních údajů nebo etický kodex, s nimiž se musejí zaměstnanci obeznámit, již netvoří rozsáhlé dokumenty jako v minulosti.

Johann Wolfgang von Goethe to výstižně vyjádřil slovy: „Nestačí jen něco vědět, je třeba to i využít, nestačí něco chtít, je třeba to i vykonat.“

Vytvořit v praxi úspěšné školení v oblasti compliance je jeden z nejtěžších úkolů při sestavování vzdělávacích programů. Slovo compliance je dalším výrazem pro „pravidlo” a kdo má rád pravidla? Existují však způsoby, jak tyto oblasti zatraktivnit pro zaměstnance. Níže předkládáme čtyři pilíře a pět složek, jež vyhodnocují efektivitu úspěšného vzdělávacího programu v oblasti korporátní compliance.


První pilíř: dobře definované cíle

Jaké chování chceme změnit? Konečným cílem školení v oblasti compliance je dodržování všech předpisů v plném rozsahu a automatické každodenní uplatňování všemi zaměstnanci. K naplnění je nutná změna v chování zaměstnanců. Musí být tudíž definovány všechny menší cíle, jež podporují ty velké.


Druhý pilíř: dobrá komunikace

Bez jasné představy o konečném cíli se školení v oblasti compliance může jevit jako snaha najít cestu v mlze. Malé detaily jsou důležité, budou-li však zaměstnanci soustředit svoji pozornost pouze na jejich zapamatování, riskují, že ztratí motivaci a začnou školení brát jako nutné zlo.

Třetí pilíř: Propracovaný instructional design aneb fáze tvorby výuky

Když je školení přizpůsobené jednotlivým zaměstnancům a jejich specifickým kompetencím, jsou zdůrazněny důležité informace a jejich porozumění lze ověřit. Na druhou stranu, obsah, který je dobré znát, hraje pouze podpůrnou roli. Efektivní způsob, jak toho dosáhnout, je najít dodavatele školení, který poskytuje obsah šitý na míru.


Čtvrtý pilíř: monitoring pro ověření výsledků

Jakékoliv obchodní výdaje musí být měřeny oproti konkrétním cílům. V případě školení v oblasti compliance to znamená, že je nutné ověřit, zda se dodržují předpisy a normy. Proaktivní monitorovací program by měl obsahovat postupy, které jsou schopny ověřit, zda byly znalosti ze školení řádně osvojeny. Například monitorování počtu incidentů před zahájením školení a po jeho skončení by mělo ověřit, zda se zaměstnanci řídí postupy, s nimiž byli na školení seznámeni.


Evaluace efektivity vzdělávacího programu v oblasti compliance

Bez ohledu na to, zda se vaše strategie v oblasti programu compliance zaměřuje na naplňování právních a normativních požadavků nebo vede k širší kultuře vzdělávání a k naplnění organizačních KPI, je důležité pravidelně revidovat a hodnotit efektivitu stávajícího korporátního vzdělávání.

1. Efektivní implementace a míra dokončení

Implementace vzdělávacích programů působila v minulosti mnoha organizacím velké problémy. Přesun školení v oblasti compliance online je skvělý způsob, jak zvýšit návratnost vašich investic a zlepšit efektivitu, a tím snížit administrativní zátěž LD týmů. Díky tomu budou také zaměstnanci schopni začlenit školení v oblasti compliance do svého profesního života.

Míra dokončení je jeden ze základních způsobů, jak hodnotit efektivitu kurzu. Efektivní implementace není pouze o tom, jak bylo školení zavedeno do vaší organizace, ale jak je přijímáno vašimi kolegy. Míra dokončení u školení v oblasti compliance se obvykle výrazně zvyšuje, pokud se uplatňuje přístup online vzdělávání nebo blended learning.

2. Učení a míra retence informací

Další klíčovou metrikou je míra retence informací. Existuje několik způsobů, jak ji u zaměstnanců měřit. Vyplatí se využít kurzy s prvky gamifikace nebo kvízů, které jsou k dispozici na konci daného tematického celku, což zaměstnancům umožňuje přímé zapojení do kurzu. Přímé statistiky o retenci znalostí lze rovněž získat prostřednictvím LMS systému.

Dalším způsobem, jak hodnotit retenci znalostí, je zavést doškolovací kurz. Ten je možné zajistit prostřednictvím vašeho LMS systému ve formě opakovacího kurzu. Jakmile se kurz snane doškolovacím kurzem, požádejte zaměstnance, aby si otestovali své znalosti prostřednictvím testu nebo kvízu, aniž by museli prostudovat materiály. Vy budete tímto způsobem schopni zjistit do jaké míry si nové informace osvojili.

3. Zpětná vazba zaměstnanců

Zpětná vazba zaměstnanců je důležitou součástí evaluačního procesu. Je neocenitelným zdrojem informací vypovídajícím o využitelnosti programu, retenci informací a zapojení zaměstnance. Zvyšuje šanci, že zaměstnanecká angažovanost v kurzech bude konstantní, budou-li zaměstnanci schopni ovlivnit, jakým způsobem bude výcvik probíhat. Nedílnou součástí online vzdělávacích programů často bývají integrované nástroje se zpětnou vazbou. Vyhledávejte ty, u nichž je zpětná vazba obsažena v každém kurzu a jež jsou integrovány do LMS systémů.

4.  Přenos znalostí a naučené chování

Kromě retence informací by se efektivní školení v oblasti compliance mělo rovněž zaměřit na změnu v chování zaměstnanců. Je-li vaším záměrem změnit v celé organizaci postoje zaměstnanců vůči vzdělávání nebo upravit vzdělávací cíle dle klíčového indikátoru výkonnosti anebo prostě přizpůsobit chování zaměstnanců nové či aktualizované pracovněprávní legislativě, je důležité důsledně měřit, jak se toto chování mění.

To je možné provést několika různými způsoby. Podobně jako u retence informací můžete vzít v potaz pokládání otázek zaměstnancům ve formě kvízů nebo je požádat o demonstraci nově nabytých dovedností. Další možností ke zvážení mohou být úkoly na podporu týmové práce nebo cvičení ke sdílení dovedností, jež se zaměřují na školení v oblasti compliance, které máte k dispozici.

5.  Výkonnost a výsledky  

Hodnocení míry dokončení je pouze jeden ze způsobů, jak měřit výkonnost zaměstnanců i školení v oblasti compliance. Dalším je vzít v úvahu výkonnost zaměstnanců při výkonu pracovní činnosti. To je mnohem hůře měřitelná veličina, protože musíme přihlédnout ke konkrétnímu  odvětví a úrovni pracovního zařazení.

Je-li školení v oblasti compliance realizováno efektivním způsobem, bude zajištěno nejenom dodržování právních předpisů vašimi zaměstnanci, ale také se zlepší jejich výkonnost v mnoha různých oblastech. To budete pozorovat u mnoha organizačních KPI, od údajů o prodeji až po míru úspěšnosti školení v daném časovém období.

Čtěte také:
Kdy je školení opravdovým školením?
Tento článek je určen pro ty z vás, kteří alespoň na jednu z níže uvedených otázek odpoví kladně

Leave a comment

name*

email* (not published)

website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe
* indicates required
Email Address*
Profession

Email Format


×